Ability Aktiv

Ability Aktiv

Ability Aktiv är ett portföljkoncept med syfte att skapa avkastning med en väl balanserad risknivå genom en välstrukturerad aktieportfölj och en metodiskt anpassad börsexponering

Vår primära uppgift är att vara försiktiga med kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna så tillåter

Grundtanken är sålunda densamma som i Ability Balans, men med ett vidare mandat och ett mer aktivt agerande.

Fördelning mellan aktier och räntebärande
Aktieandelen får vara max. 100 % och den räntebärande andelen får vara min. 0 %.

Aktieportföljen består till större delen av välkända svenska storbolag med nordiska storbolag och svenska småbolag som komplement.

Placeringsfilosofi
• Enkel struktur.
• Tydlig process.
• Flexibelt agerande.
• Ligger gärna kvar i tydligt positiva trender.
• Försöker ta förlusterna i ett tidigt skede.
• Roterar kontinuerligt kapitalet mellan olika branscher.
• Minskar/säljer av de aktier som rusar väl snabbt och köper/ökar i de som släpar efter.
• Glider med börsen uppåt, försöker fånga större delen av uppgången, men vårdar kapitalet.
• Försöker dämpa inverkan av börsnedgångarna och dra fördel av uppgångsfaserna.