Legal information

Ability Asset Management Scandinavia AB, ”Bolaget”, (org.nr 556647–1883) är ett i Sverige registrerat aktiebolag. Bolaget har med tillstånd av Finansinspektionen rätt att bedriva värdepappersrörelse avseende diskretionär portföljförvaltning.

Ability bildades 2003 för att erbjuda ett begränsat antal placerare en professionell, aktiv och personlig kapitalförvaltning. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:98) om värdepappersrörelse den 15 oktober 2003. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 20 juni 2007. Bolaget erhöll AIF-tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015. År 2020 förändrade Ability sitt tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersbolag.

Funktionen för externrevision: Leif Lüsch på Lüsch & Co Revision AB
Funktionen för internrevision: Hans Hallberg på Relingen AB
Depåförande institut: Avanza Bank
Riskansvarig: Mats Persson på Ability Asset Management Scandinavia AB
Funktionen för regelefterlevnad: Åsa Nilsson på Transcendent Group AB
Kontrollinstitut: Finansinspektionen
Klagomålsansvarig: Hans Turitz på Ability Asset Management Scandinavia AB

Disclaimer

Informationen på internetsidor tillhörande Ability Asset Management Scandinavia AB är baserad på källor som av Ability bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande Ability innehåller länkar till andra hemsidor kan Ability inte garantera åtkomst till dessa och Ability frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

Informationen tillhörande Ability gör inte anspråk på att vara fullständig och skall ej heller ses som investeringsrådgivning. Varje investeringsbeslut fattas självständigt. Ability frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera i värdepapper är ett risktagande. Information på internetsidorna om historisk eller faktisk avkastning är inte en garanti för, eller en indikation om, framtida utveckling eller avkastning. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Styrelse och ägare

Bolaget ägs sedan 2007 till 50% av Gyllenstad Invest AB och till 50% av Daxor AB. Gyllenstad Invest AB ägs till 100% av Carl-Gustav Gyllenram och Daxor AB ägs till 100% av Tony Ugrina.

Ability Asset Management Scandinavia AB:s styrelse:
Ordförande: Hans Turitz
Ledamot: Oscar Lundin
Ledamot och VD: Carl-Gustav Gyllenram
Ledamot och Vice VD: Tony Ugrina

Information om bästa möjliga resultat vid placering av order

Ability Asset Management Scandinavia AB ska enligt gällande regelverk vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för portföljtransaktioner som Bolaget genomför för de diskretionära kunderna. De faktorer som normalt beaktas för att uppnå bästa möjliga resultat är pris, kostnad, snabbhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra för kunden väsentliga förhållanden. Olika faktorer kan variera i betydelse för olika typer av transaktioner. Normalt ska bästa orderutförande bedömas med hänsyn till priset på det finansiella instrumentet och transaktionskostnaderna, där priset är överordnat transaktionskostnaderna.

Incitamentsinformation

Enligt gällande regelverk får Bolaget i samband med förvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på förvaltningen samt inte hindra Bolaget från att agera i de diskretionära kundernas intresse.

Extern analys och analystjänster
Förvaltningen använder extern analys och analystjänster som en del av investeringsprocessen. Samtliga analyskostnader för diskretionär förvaltning bekostas av Ability Asset Management Scandinavia AB. Analyskostnaden belastar således inte diskretionära kunder.

Diskretionär förvaltning
Ability Asset Management Scandinavia AB erhåller en ersättning för diskretionärt förvaltade uppdrag i form av förvaltningsarvode enligt avtal. Denna ersättning beräknas med en procentsats på portföljens genomsnittliga värde. Det förekommer även performance baserad ersättning. Vi har ingen del i andra intäkter än det egna förvaltningsarvodet. All form av rabatt återbetalas oavkortat till våra kunder. Detta innebär att vi varken har intäkter från transaktioner eller provisioner.

Tredjepartsersättning
Ability Asset Management Scandinavia AB tar inte emot men lämnar ersättning till tredje part i de fall ersättningen är motiverad av att tjänsten är utformad för att höja kvaliteten på denna.

Bolaget för en förteckning över de ersättningar som tillhandahålls tredje part i samband med tjänsterna och kontrollerar att de ersättningar bolaget tillhandahåller höjer kvaliteten på tjänsten. Den tillhandahållna tjänsten påverkar inte på något vis förutsättningarna för bolaget att agera hederligt, rättvist och professionellt för kundens bästa.

Intressekonflikter

Ability Asset Management Scandinavia AB arbetar löpande med att identifiera och övervaka intressekonflikter och försöker vidta alla rimliga åtgärder för att eliminera sådana intressekonflikter som kan uppstå vid tillhandahållandet av Bolagets tjänster. Storleken på organisationen är begränsad till sin natur och i enlighet med dessa förutsättningar är verksamheten lättöverskådlig, okomplicerad och mycket väl anpassad avseende sin omfattning, art och karaktär. Den tydliga ansvarsfördelningen inom Ability och det överblickbara tjänsteutbudet innebär att potentiella intressekonflikter är lätt identifierbara.

Abilitys största tillgång är dess kunder och därför är det av största vikt att deras intressen kommer i första hand. Ability har utarbetat rutiner och instruktioner i syfte att säkerställa såväl en rättvis, hederlig och professionell verksamhet som alltid sätter kunden i fokus.

Bolaget har identifierat vissa potentiella intressekonflikter och i Bolagets riktlinjer fastställt rutiner för hur dessa i möjligaste mån ska undvikas. I det fall Bolaget inte kan undvika en intressekonflikt ska kunden informeras om den identifierade eller potentiella intressekonflikten.

Bolagets styrelse har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag, ska alla institut ha en policy som beskriver hur bolaget ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem kan medföra. Policyn skall beskriva hur ersättningssystemet är uppbyggt, tillämpas och efterföljs.

Basen i Bolagets ersättningssystem utgörs av fast ersättning, dvs. fast kontant månadslön. Anställd utan ägande i Bolaget kan i vissa fall erhålla rörlig ersättning baserat på individuell prestation. Vid fastställandet av rörlig ersättning skall den återspegla prestation utöver det som krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning. Anställd med ägande i Bolaget erhåller ingen rörlig ersättning. Anställda i Bolagets riskfunktion erhåller timlön.

Ersättningspolicyn ska uppmuntra en effektiv riskhantering och regelefterlevnad samt vara i linje med Bolagets långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn är utformad för att överensstämma med Bolagets storlek, affärsstrategi, mål och värderingar.

Information om etiska riktlinjer
Styrelsen i Ability Asset Management Scandinavia AB har, enligt gällande regelverk, arbetat fram etiska riktlinjer för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att verka för att en sund verksamhet främjas och att allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden upprätthålls. Bolaget och dess medarbetare ska stå för hög kvalité och långsiktigt agerande. Bolaget ska iaktta god affärssed och kundintressen ska behandlas rättvist och konsekvent.

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer.

Ability Asset Management Scandinavia AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av depåhandlingar och förvaltningsavtal. Bolaget måste för att upprätthålla kundregister, bland annat följa bokföringslagen, penningtvättslagen och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, spara information om bolagets kunder. Denna lagstiftning är överställd dataskyddsförordningen. I samband med undertecknande av ovanstående blanketter godkänner du som investerare att bolaget sparar dina kontaktuppgifter.

Bolaget värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för diskretionära förvaltningskunder och samarbetspartners och personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. På nedanstående länk kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och de rättigheter som förknippas därmed.

Läs mer i följande dokument: Ability Asset Management – Integritetspolicy

Penningtvätt

Bestämmelser om aktuella frågor finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”FFFS 2017:11”). Ytterligare bestämmelser finns i lagen (2014:307) om straff för penningtvättbrott (”Penningtvättsbrottslagen”).

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för att åtgärder vidtas för att motverka att Bolagets tjänster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget styrelse har för detta syfte upprättat Riktlinjer avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändamålet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Ability Asset Management AB (”Bolaget”) har rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Det åligger den centralt funktionsansvarige att utgöra ett centralt stöd i frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Centralt funktionsansvarig har därutöver ett övergripande ansvar för att kontrollsystem, arbetsrutiner, besluts- och rapporteringsrutiner samt utbildningsprogram tillämpas i organisationen.

Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Klagomål ska åtgärdas så snart detta är möjligt givet klagomålets art. Ett klagomål ska alltid lämnas skriftligen av kunden.

Klagomålet skickas till Ability Asset Management AB, Klagomålsansvarig, Drottninggatan 71, 411 07 Göteborg, alternativt mejlas till klagomålsansvarig. Kunder som inte är nöjda med Bolagets hantering av klagomålet kan vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för rådgivning, www.konsumenternas.se.

Man kan även kontakta kommunens konsumentrådgivare. Kunder kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol för att pröva sitt ärende.

Klagomålsansvarig: Hans Turitz, info@aam.se

Samtliga policys och riktlinjer lämnas ut vid förfrågan!

Hållbarhetsarbete

Bolaget kommer under 2021 arbeta för att ta fram en hållbarhetsstrategi med anledning av Disclosureförordningen.

Kapitaltäckningsinformation

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning
Ability Asset Management Scandinavia AB (org.nr 556647–1883) offentliggör härmed periodisk information om kapitaltäckning. Upplysningar avseende periodisk information lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Information om likviditet och riskhantering: Bolaget tillhandahåller ej in- och utlåning och är helt självfinansierat utan externt kapital. Bolaget har disponibel likviditet placerad på konton i svenska kreditinstitut. Styrelsen fastställer minst årligen Ability Asset Managements likviditetsrisker. Kontroll och uppföljning av likviditetsriskerna sker löpande av riskfunktionen. Bolaget strävar efter att en god riskmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. Bolaget har ett interna riktlinjer och rutiner för att identifiera, mäta, hantera och följa upp samtliga verksamhetens väsentliga risker. Riskfunktionen är direkt underställd styrelsen och deltar inte i den dagliga affärsverksamheten.

Kapitalbas
Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital, balanserat resultat samt kapitalandelen av obeskattade reserver.

 

Beräkning av kapitalbas (kkr)  2021-06-30  2020-12-31
Kärnprimärkapital (exkl. årsvinst) 2 551 1 711
Supplementärkapital
Summa kapitalbas 2 551 1 711
Beräkning av kapitalkrav (kkr)    
Initialt startkapitalkrav, 125 000 Euro
till starttidpunktens valutakurs.
Startkapital ändrat 200416 pga tillståndsbyte till värdepappersbolag.
1 366 1 366
25% av bolagets fasta omkostnader
föregående räkenskapsår, 25% x
1 370 kkr respektive 25% x 2 119 kkr
343 530
Summa kapitalkrav motsvarande det högsta värdet av a) och b) ovan 1 366 1 366
Överskott av kapital exkl. årsvinst (kkr) 1 185 345
     

 

Avtal, blanketter och Legal Information, AAM. (foto: Xtrovert Media)